9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.20. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางจารุณี คณาจันทร    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางจิราพร สันหนัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวัฒนา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวจิตตาภัฐร์ มานะพระ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวพิมพ์พรรณ ราคายิ่ง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายชัยณรงค์ แดงท่าขาม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวพัชรี หยองเอ่น    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางจารุณี คณาจันทร    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวจิตตาภัฐร์ มานะพระ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวัฒนา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวพิมพ์พรรณ ราคายิ่ง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวพัชรี หยองเอ่น    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร
              นายชัยณรงค์ แดงท่าขาม    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   15 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 17:30น.    การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย (ปวช.)
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายรวีโรจน์ ทิพยเนตร
   นักศึกษา    2. นายธนายุต ชูรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวัฒนา
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายไพศาล ส่องแก้ว
   นักศึกษา    2. นางสาวชลดา ดีดวงพันธ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจิตตาภัฐร์ มานะพระ
   3. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมยโสธร
   นักศึกษา    1. นายเกียรติศักดิ์ นนทภา
   นักศึกษา    2. นายยุทธศาสตร์ ศรีปัญญา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวพัชรี หยองเอ่น