9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.2. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศราวุธ เมืองโคตร    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวประภาศรี ทองมูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายทวิทย์ บรรณารักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายภาณุพงษ์ ปราบวงศา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวณัฐิกา สาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายเอกภพ มิรัตนไพร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายฉัตรมงคล คำพา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายเกรียงไกร อินทโพธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายศิริชัย อาริจิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
              นายสุรศักดิ์ เหลาทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
              นายณัฐวุฒิ ประทุม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
              นายพงศกร ศรีโชค    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
              นางสาวจุฬาลักษณ์ หล้าอำพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
              นางจิดารัตน์ เซียงหนู    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล
              นางชณิตา สินเติม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางชณิตา สินเติม    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางธนพร โสมณวัตร    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายศิริชัย อาริจิตร    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
              นายพงศกร ศรีโชค    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
              นางสาวเสาวนีย์ เนตรหนองเทา    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร
              นายสุรศักดิ์ เหลาทอง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
              นางจุฬาลักษณ์ หล้าอำพันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวฐาปนี เตชินวิศิษฐ์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางชณิตา สินเติม
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล
   นักศึกษา    1. นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิโสม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศักดิ์ประชา โสภา
   3. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
   นักศึกษา    1. นางสาวชาลิสา สวามิไชย
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสุชาติ ค้าคล่อง
   4. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวปิยธิดา โมราช
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอภิญญา ทองนาค
   5. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นางสาวปนัดดา ไสยโคต
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจิตราภรณ์ คำวงศ์
   6. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวไอรดา ดีลบรัมย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศิริชัย อาริจิตร