9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.19. การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกาญจนา จิตรคง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวจิราพร เสียงใส    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางรังสิยา ณุวงษ์ศรี    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางจิราภรณ์ เชื้อชา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายณัฐวุฒิ มาตย์เหลือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวสิริธร อบรมทรัพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางปักจิต คำศรีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวสุธาสินี กลิ่นกล้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายครุวนา ศิริศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวมธุรดา อุทัยแพน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวภัทรวริทร์ อินทรสุนทร    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางรังสิยา ณุวงษ์ศรี    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางจิราภรณ์ เชื้อชา    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์แหวน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววราภรณ์ พนิกรณ์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวจิราพร เสียงใส    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายวรวุฒิ ยีรัมย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวสุธาสินี กลิ่นกล้า
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นางสาวศิวพร ทองเหลา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกาญจนา จิตรคง