9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.18. การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางกิ่งกมล สังข์ทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางชณิตา สินเติม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายภาณุพงษ์ ปราบวงศา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวณัฐิกา สาลี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางอรทัย กุชโร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางวราภรณ์ สายรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายเฉลิมพล นาเวียง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางอรทัย กุชโร    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายเฉลิมพล นาเวียง    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววิมลทา มุละชีวะ    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร
              นางสาวปพิชญา จันทะคูณ    กรรมการตัดสิน    ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวธิดารัตน์ สุตะคาน
   ครูผู้ควบคุม    2. นางกิ่งกมล สังข์ทอง
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายพีรพัฒน์ สุพล
   ครูผู้ควบคุม    2. นางอรทัย กุชโร