9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.17. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางกิ่งกมล สังข์ทอง    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางชณิตา สินเติม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายภาณุพงษ์ ปราบวงศา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวปพิชญา จันทะคูณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
              นางอรทัย กุชโร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางวราภรณ์ สายรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวพนมพร ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอนวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวณัฐจรีย์ ไชยสาคร    กรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
              นายเฉลิมพล นาเวียง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางกิ่งกมล สังข์ทอง    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางอรทัย กุชโร    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาววิมลทา มุละชีวะ    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร
              นายเฉลิมพล นาเวียง    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายภาณุพงษ์ ปราบวงศา    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายนนทชัย ลำพุทธา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเฉลิมพล นาเวียง
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายจักรกรี อุทิตสาร
   ครูผู้ควบคุม    2. นางวราภรณ์ สายรัตน์
   3. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
   นักศึกษา    1. นางสาวสมปรารถนา สมขลัง
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวณัฐจรีย์ ไชยสาคร