9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.16. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางจิราภรณ์ เชื้อชา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางรังสิยา ณุวงษ์ศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววราภรณ์ พนิกรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์แหวน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายณัฐวุฒิ มาตย์เหลือง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวสุธาสินี กลิ่นกล้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายครุวนา ศิริศรี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวณัฐสุดา ศรีวิเศษ    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางจิราภรณ์ เชื้อชา    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางรังสิยา ณุวงษ์ศรี    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววราภรณ์ พนิกรณ์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์แหวน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายครุวนา ศิริศรี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายชยางกูร อ่ำพูล
   ครูผู้ควบคุม    2. นายครุวนา ศิริศรี