9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.15. การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ(English Public Speaking Contest) ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวกาญจนา จิตรคง    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวจิราพร เสียงใส    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์แหวน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววราภรณ์ พนิกรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางปักจิต คำศรีสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวภัทรวริทร์ อินทรสุนทร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางรังสิยา ณุวงษ์ศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางจิราภรณ์ เชื้อชา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวณัฐสุดา ศรีวิเศษ    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวอรุณลักษณา ธิมาชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวสิริธร อบรมทรัพย์    เลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางรังสิยา ณุวงษ์ศรี    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววราภรณ์ พนิกรณ์    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวกาญจนา จิตรคง    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางจิราภรณ์ เชื้อชา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวสุธาสินี กลิ่นกล้า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวพิมพ์ยดา ปัถพี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอรุณลักษณา ธิมาชัย
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายฐานันดร์ ลงเย
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวจิราพร เสียงใส