9. ประเภททักษะพื้นฐาน
     9.1. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
         9.1.1. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายศราวุธ เมืองโคตร    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายธนพร โสมณวัตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวมาลาศรี ชนะวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวประภาศรี ทองมูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเฉลิมพล นาเวียง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวพนมพร ธานี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายสุรศักดิ์ เหลาทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
              นายทวิทย์ บรรณารักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายพงศกร ศรีโชค    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
              นางสาวเสาวนีย์ เนตหนองเทา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร
              นายศิริชัย อาริจิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
              นางชณิตา สินเติม    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางชณิตา สินเติม    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางธนพร โสมณวัตร    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายศิริชัย อาริจิตร    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
              นายพงศกร ศรีโชค    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
              นางสาวเสาวนีย์ เนตรหนองเทา    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร
              นายสุรศักดิ์ เหลาทอง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
              นางจุฬาลักษณ์ หล้าอำพันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายนาวิน ผลชื่น
   ครูผู้ควบคุม    2. นางชณิตา สินเติม
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายสรายุทธ บุญรอดดี
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาววัชรีภรณ์ ธรรมวิฐาน
   3. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
   นักศึกษา    1. นายธีรศักดิ์ เอกวุธ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวอภิญญา ทองนาค
   4. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
   นักศึกษา    1. นายสุรายุ บุญเหลือ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายศิริชัย อาริจิตร
   5. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมยโสธร
   นักศึกษา    1. นายเตชินท์ พรมพิลา
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวกนกพร พาดำเนิน