7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     7.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         7.1.2. ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชูศักดิ์ ศรีบุตรชิน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายชาตรี มูลชาติ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกันตภณ พุ่มจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวชิรพงษ์ บัวคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายจักรกริช คุนมี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายชูศักดิ์ ศรีบุตรชิน    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวชิรพงษ์ บัวคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายจักรกริช คุนมี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายกันตภณ พุ่มจันทร์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวเเพรไหม สุวรรณนาค
   นักศึกษา    2. นางสาวฐิติมาภรณ์ สว่างวงค์
   นักศึกษา    3. นายธีระพล ชูรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายชาตรี มูลชาติ