7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     7.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         7.1.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายชูศักดิ์ ศรีบุตรชิน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกันตภณ พุ่มจันทร์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายชาตรี มูลชาติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวชิรพงษ์ บัวคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายจักรกริช คุนมี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายจักรพงษ์ ภพไตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายมังกร ปินะกาพัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายชูศักดิ์ ศรีบุตรชิน    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายมังกร ปินะกาพัง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวชิรพงษ์ บัวคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายจักรกริช คุนมี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายจักรพงษ์ ภพไตร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
              นายชาตรี มูลชาติ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายนายพรเทพ กำไมล์
   นักศึกษา    2. นายกรวิทย์ บัวคำ
   นักศึกษา    3. นายธัชพล ถาหล้า
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกันตภณ พุ่มจันทร์