6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.1. สาขาวิชาการโรงแรม
         6.1.3. ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวปิยาภรณ์ พุทธวรรณ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวเมธาวี สาระ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวจุฬาลักษณ์ สะตะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวภัทรพร พิชัยกุล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวรินทร์ลิตา เกียรติลดาศักดิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา
              นายศิริ เชื้อชาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
              นายปรีญกรณ์ พัฒนวรา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
              นางพูนทรัพย์ ไพเราะ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวปิยาภรณ์ พุทธวรรณ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวเมธาวี สาระ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางพูนทรัพย์ ไพเราะ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายวัชรพงษ์ ยาวะโนภาส
   นักศึกษา    2. นางสาวกนกวรรณ บุญเทพ
   นักศึกษา    3. นางสาวศรีสุดา บัวศรี
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวปิยาภรณ์ พุทธวรรณ