6. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     6.1. สาขาวิชาการโรงแรม
         6.1.1. ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวเมธาวี สาระ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวปิยาภรณ์ พุทธวรรณ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายอุบล มาสุข    ประธานกรรมการตัดสิน    ร้านมาสุข
              นายภูริชญ์ นันทะเสน    รองประธานกรรมการตัดสิน    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
              นางสาวเมธาวี สาระ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวภัทรพร พิชัยกุล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวนิศาชล ขันทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวสุรางคณางค์ เหลืองแก่
   นักศึกษา    2. นายนิรภัฏ มูลสาร
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวเมธาวี สาระ
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายกิตติวงษ์ เรืองรังสรรค์
   นักศึกษา    2. นายเศรษฐวุฒิ เถาว์ชาลี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวภัทรพร พิชัยกุล
   3. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นางสาวอทิตยา ชามะลิ
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรินทร์ลิตา เกียรติลดาศักดิ์