4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         4.1.2. ทักษะการออกแบบและประกอบอาหารเชิงธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายศรายุทธ อุบลวรรณ์     0917278520
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวอุบล ไชยพงษ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              ว่าที่ ร.ต.หญิงนฤมล พงษ์ศาสตร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นางสาวนิธิศา แพงวงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายศรายุทธ อุบลวรรณ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวอุบล ไชยพงษ์    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู
              ว่าที่ ร.ต.หญิงนฤมล พงษ์ศาสตร์    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ
              นางสาวนิธิศา แพงวงษ์    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ
              นายศรายุทธ อุบลวรรณ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูพิเศษ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายสมพล บุญสาร
   นักศึกษา    2. นางสาวธีราภรณ์ ผิวทน
   นักศึกษา    3. นางสาวปารวี ลี้ลับ
   ครูผู้ควบคุม    4. นายศรายุทธ อุบลวรรณ์