4. ประเภทวิชาคหกรรม
     4.1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
         4.1.1. ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ประเภท ชุดอาหารว่างบรรจุกล่อง(Food Box set) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              ว่าที่ ร.ต.หญิงนฤมล พงษ์ศาสตร์     0828813118
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวอุบล ไชยพงษ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              ว่าที่ ร.ต.หญิงนฤมล พงษ์ศาสตร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นางสาวนิธิศา แพงวงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายศรายุทธ อุบลวรรณ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวอุบล ไชยพงษ์    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู
              ว่าที่ ร.ต.หญิงนฤมล พงษ์ศาสตร์    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ
              นางสาวนิธิศา แพงวงษ์    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ
              นายศรายุทธ อุบลวรรณ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูพิเศษ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวศรัณย์พร เศษสุวรรณ์
   นักศึกษา    2. นายเจตพิพัทธ ชาติมนตรี
   นักศึกษา    3. นางสาวจิรภิญญา ขันแก้ว
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวนฤมล พงษ์ศาสตร์