3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
         3.7.2. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download เกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นางสาวประภาพร นัยจิตร     0637657826
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวณัฐธยาน์ พิมพิรัตน์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวมลิวัลย์ พระธรรมมาตย์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาววรัญญาภรณ์ อ่อนคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวณัฐธยาน์ พิมพิรัตน์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวมลิวัลย์ พระธรรมมาตย์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววรัญญาภรณ์ อ่อนคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   15 พฤศจิกายน 2566
10:00น. - 17:00น.    ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวอริษา บัวใหญ่
   นักศึกษา    2. นางสาวกรรณิการ์ เจริญยศ
   นักศึกษา    3. นายธีรวัฒน์ ชำนิ
   นักศึกษา    4. นางสาวเอทินน่า ลีโอนาร์โด
   นักศึกษา    5. นางสาวอโนทัย เลนไธสง
   ครูผู้ควบคุม    6. นางสาวประภาพร นัยจิตร