3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
         3.6.2. ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายอานนท์ พัสดร    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางรัตติกาล ใหญ่ล้ำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายภูริวัฒน์ เกื้อทาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวชิรพงษ์ บัวคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยเลิงนกทา
              นายจักรกริช คุนมี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยเลิงนกทา
              นางสาวปทุมทิพย์ ใจกล้า    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเข็มชาติ พงษ์พาน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายก้องกุล กุลแก้ว    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกมลศิลป์ คำพิลา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายวชิรพงษ์ บัวคำ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายสิรธีร์ โสมณวัฒน์
   นักศึกษา    2. นายณัฐพล ขันเงิน
   นักศึกษา    3. นางสาวกนกอร รัตนะวงษ์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายอานนท์ พัสดร