3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
         3.6.1. ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชันกราฟิก ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายก้องกุล กุลแก้ว    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายมังกร ปินะกาพัง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายรวิภาส ทองศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางณิชยา แดงอาจ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยเลิงนกทา
              นายจิรวัฒน์ จงจินากูล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยเลิงนกทา
              นางสาวพัชราภรณ์ ทองโกฏิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยเลิงนกทา
              นายกมลศิลป์ คำพิลา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายอานนท์ พัสดร    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวพัชราภรณ์ ทองโกฏิ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ชัย ศรีชนะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายจักรพรรดิ์ คำพวง
   นักศึกษา    2. นายนันทวัฒน์ ศรีใส
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกมลศิลป์ คำพิลา
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายสุทธินันท์ ทรงสังขาร
   นักศึกษา    2. นายอิศร อยู่เย็น
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวพัชราภรณ์ ทองโกฏิ์
   3. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
   นักศึกษา    1. นางสาวฐิติภา ทองใบ
   นักศึกษา    2. นางสาวปณิดา พันธ์เพชร
   ครูผู้ควบคุม    3. ศักดิ์ชัย ศรีชนะ