3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.2. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Strategy) ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวมลิวัลย์ พระธรรมมาตย์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววรัญญาภรณ์ อ่อนคำ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางรุจิรา โคตรชาดา    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววรัญญาภรณ์ อ่อนคำ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวอรุณี ไชยเสนา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวดุสิตา นักพรรษา
   นักศึกษา    2. นางสาวฐิตาพร เรืองศรี
   นักศึกษา    3. นางสาวบุญฑริก ขันติจิตร
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวสาวิตรี บุญงอก