3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.3. สาขาวิชาการตลาด
         3.3.1. ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาววรัญญาภรณ์ อ่อนคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวศรัญญา สิงห์นุโคตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวสาวิตรี บุญงอก    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวอรุณี ไชยเสนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางรุจิรา โคตรชาดา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวมลิวัลย์ พระธรรมมาตย์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวมลิวัลย์ พระธรรมมาตย์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวมลิวัลย์ พระธรรมมาตย์    รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวมลิวัลย์ พระธรรมมาตย์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววรัญญาภรณ์ อ่อนคำ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวศรัญญา สิงห์นุโคตร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวประภัสสร แสนุวงศ์
   นักศึกษา    2. นางสาวศิริขวัญ ตีตา
   นักศึกษา    3. นางสาววิไลพรรณ ประทุมวัน
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวอรุณี ไชยเสนา