3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.2. สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
         3.2.3. ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางวันเพ็ญ เที่ยงศิริ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายปิยวุฒิ บุญเลื่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวเดือนเพ็ญ ทองบ่อ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายเอกพงษ์ บางทราย    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นางวันเพ็ญ เที่ยงศิริ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวเดือนเพ็ญ ทองบ่อ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
              นายเอกพงษ์ บางทราย    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวนิติณี สีสมัคร
   ครูผู้ควบคุม    2. นายปิยวุฒิ บุญเลื่อน