3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.2. สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
         3.2.2. ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางวันเพ็ญ เที่ยงศิริ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายปิยวุฒิ บุญเลื่อน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวนิตยา ศรีจันทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวภัชราพร พรมกาล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายเอกพงษ์ บางทราย    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นางวันเพ็ญ เที่ยงศิริ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวนิตยา ศรีจันทร์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
              นางสาวภัชราพร พรมกาล    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยโสธร
              นายปิยวุฒิ บุญเลื่อน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาววรัญญา สมงามดี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเอกพงษ์ บางทราย
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
   นักศึกษา    1. นายนายกวี แก้วเก่ง
   ครูผู้ควบคุม    2. นายประจักษ์ โคตรสมบัติ
   3. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมยโสธร
   นักศึกษา    1. นายดำรงศักดิ์ แรงสุด
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวเสาวนีย์ เนตรหนองเทา