3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.2. สาขาวิชาการเลขานุการ/ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน/ สาขาการจัดการทั่วไป
         3.2.1. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางวันเพ็ญ เที่ยงศิริ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายเอกพงษ์ บางทราย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวณัฐจรีย์ ไชยสาคร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายภานุมาศ กองพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายปิยวุฒิ บุญเลื่อน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นางวันเพ็ญ เที่ยงศิริ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวณัฐจรีย์ ไชยสาคร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
              นายภานุมาศ กองพันธ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ
              นายปิยวุฒิ บุญเลื่อน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวศิวพร นพพิบูลย์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเอกพงษ์ บางทราย
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
   นักศึกษา    1. นายวีรภัทร ควรชม
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจักพรพันธ์ แสงตา