3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.2. ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเมตตา บรรลือหาญ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวิวัฒน์ นัสสาสาร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางทารินทร วิเวกวินย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววรรณภา แคนไธสง    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางกฤษพร จิตตะยโศธร    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางณัฐธิยาน์ จะรุสินธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวจุฬาลักษณ์ เศกศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวหวัน บุญมาโค    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวปิยธิดา สายสุทธิ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาววรรณรัตน์ ยาวะโนภาส
   นักศึกษา    2. นางสาววัลภา เวชกามา
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวปิยธิดา สายสุทธิ์
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นางสาวพจนันท์ พิจารณ์
   นักศึกษา    2. นางสาวกรรณิกา ยาเคน
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจุฬาลักษณ์ เศิกศิริ