3. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     3.1. สาขาวิชาการบัญชี
         3.1.1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางเมตตา บรรลือหาญ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางนฤมล ยาวะโนภาส    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางจินตนา พันธ์แก้ว    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางชลดา ศรีสุรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายธนะเมศฐ์ ธนโชติสุขวัฒน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางปัญญานี กัญยะกาญจน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวมาลาศรี ชนะวงศ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางจันทร์เพ็ญ ป้อมหิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางมริษฏดา บุษดี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางเมตตา บรรลือหาญ    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางปัญญานี กัญยะกาญจน์    รองประธานกรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวมาลาศรี ชนะวงศ์    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางมริษฏดา บุษดี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางนฤมล ยาวะโนภาส    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายปัญญา สมงาม
   นักศึกษา    2. นางสาวยศยา วงษ์เตียวตระกูล
   นักศึกษา    3. นางสาวปลายฟ้า เยี่ยมสันเทียะ
   ครูผู้ควบคุม    4. นางมริษฏดา บุษดี
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นางสาวรุจิภาส ผ่านจังหาร
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฏฐนิช ศรีสุข
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจุฬาลักษณ์ เศิกศิริ
   3. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวหทัยชนก เศษสุวรรณ์
   นักศึกษา    2. นางสาวณัฎฐณิชา ดีจันทร์จ้อย
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวชวนชิด เจียงคง