2. วิชาเทคนิคพื้นฐาน
     2.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ
         2.1.1. ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นางสาวชวัลลักษณ์ คำชมภู    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายณัชพล ทองศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายมานะศักดิ์ อินตะนัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายจิตกร หลักหาญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวภัทรา บุตรแสนโฮม    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวรจนา สอนพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายณัฐวัตร สุขสำราญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายณรงค์ชัย สุนทรา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นางสาวชวัลลักษณ์ คำชมภู    ประธานกรรมการตัดสิน   
              นายณัชพล ทองศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายจิตกร หลักหาญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวภัทรา บุตรแสนโฮม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายณัฐวัตร สุขสำราญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายณรงค์ชัย สุนทรา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายเจษฎากร ทองวิสุทธิ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายมานะศักดิ์ อินตะนัย
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายสิทธา สายอุตส่าห์
   ครูผู้ควบคุม    2. นางสาวรจนา สอนพงษ์