10. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
     10.1. ทักษะขับขี่ปลอดภัย
         10.1.2. ทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท บุคคล
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายทวี ละลอกน้ำ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
              นายวโรดม สายพันธ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูแผนกวิชาช่างยนต์
         กรรมการตัดสิน
              -ไม่มีข้อมูล-
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวบุษบา เวชกามา
   นักศึกษา    2. นางสาวศิริพร สมหวัง
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวโรดม สายพันธ์