1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.2. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจำเริญ ศรีวะโสภา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุรศักดิ์ บุญเอก    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายอาทิตย์ ด้วยคำ    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ(ครู) / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายยุทธศิลป์ หูตาชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ(ครู) / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายมีนา มุละสีวะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวีรยุทธ สู่เสน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายสำราญ ศรีโยธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              ว่าที่ ร.ต.ผดุงศักดิื แพงทรัพย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายกฤษฏา มาแสวง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              ว่าที่ ร.ต.วิเศษ มาอินทร์    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ(ครู) / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุภาษิต ดวนใหญ่    ผู้ทรงคุณวุฒิ    ครู / วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
              นายวีระชัย ศิริวงษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ    ครู / วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
         กรรมการตัดสิน
              นายจำเริญ ศรีวะโสภา    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุรศักดิ์ บุญเอก    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายอาทิตย์ ด้วยคำ    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ(ครู) / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              ว่าที่ ร.ต.วิเศษ มาอินทร์    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ(ครู) / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายยุทธศิลป์ หูตาชัย    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ(ครู) / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายมีนา มุละสีวะ    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกฤษฏา มาแสวง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวีรยุทธ สู่เสน    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายสำราญ ศรีโยธา    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              ว่าที่ ร.ต.ผดุงศักดิื แพงทรัพย์    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายวีระชัย ศิริวงษ์    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
              นายสุภาษิต ดวนใหญ่    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   15 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   16 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายกิตติศักดิ์ นามจันทร์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายอาทิตย์ ด้วงคำ
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายนรภัทร คูณสว่าง
   นักศึกษา    2. นายวสันต์ ศรีมันตระ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายฉัตรมงคล คำพา