1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.9. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
         1.9.1. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจำเริญ ศรีวะโสภา    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเพิ่มพูล อนันตา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายศุภมิตร รัตนมงคล    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสรพงษ์ พอกพูน    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ(ครู) / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกำธร วรรณชาติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวีรยุทธ สู่เสน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายสำราญ ศรีโยธา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายเอกภพ มิรัตนไพร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายสนั่น คำบุดดา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายจำเริญ ศรีวะโสภา    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเพิ่มพูล อนันตา    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายศุภมิตร รัตนมงคล    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสรพงษ์ พอกพูน    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ(ครู) / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกำธร วรรณชาติ    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวีรยุทธ สู่เสน    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายสำราญ ศรีโยธา    กรรมการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายเอกภพ มิรัตนไพร    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ / วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายสนั่น คำบุดดา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู / วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   15 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
   16 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 16:00น.    ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายธนกฤต สินโสภา
   นักศึกษา    2. นายธนโชติ เศิกศิริ
   นักศึกษา    3. นายรังสิพล นิลแท้
   ครูผู้ควบคุม    4. นายกำธร วรรณชาติ