1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.8. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
         1.8.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายชัยสมร ทนทาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกีรติ ศรีวิชา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นางสาวจีรนันท์ ปรือทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายภูวนาท ไชยหงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายพิธิพงศ์ ฤทธิ์มนตรี    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายจิรพงศ์ ทองน้อย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    นศ.ฝึกสอน
         กรรมการตัดสิน
              นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายชัยสมร ทนทาน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกีรติ ศรีวิชา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวจีรนันท์ ปรือทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายภูวนาท ไชยหงษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายพิธิพงศ์ ฤทธิ์มนตรี    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายจิรพงศ์ ทองน้อย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายศุภชัย พุทไทยสงฆ์
   นักศึกษา    2. นายวรากร ทองทา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายพิธิพงศ์ ฤทธิ์มนตรี