1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.8. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
         1.8.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายชัยสมร ทนทาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายพิธิพงศ์ ฤทธิ์มนตรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวจีรนันท์ ปรือทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายภูวนาท ไชยหงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายกีรติ ศรีวิชา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              ์นายจิรพงศ์ ทองน้อย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    นศ.ฝึกสอน
         กรรมการตัดสิน
              นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายชัยสมร ทนทาน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายพิธิพงศ์ ฤทธิ์มนตรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวจีรนันท์ ปรือทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายภูวนาท ไชยหงษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกีรติ ศรีวิชา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายจิรพงศ์ ทองน้อย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายธงชัย ชูรัตน์
   นักศึกษา    2. นายกฤษดา สุนาอาจ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายกีรติ ศรีวิชา