1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.7. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         1.7.2. ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายชัยสมร ทนทาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายพิธิพงศ์ ฤทธิ์มนตรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกีรติ ศรีวิชา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายภูวนาท ไชยหงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นางสาวจีรนันท์ ปรือทอง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายจิรพงศ์ ทองน้อย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    นศ.ฝึกสอน
         กรรมการตัดสิน
              นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายชัยสมร ทนทาน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายพิธิพงศ์ ฤทธิ์มนตรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกีรติ ศรีวิชา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายภูวนาท ไชยหงษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวจีรนันท์ ปรือทอง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายจิรพงศ์ ทองน้อย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    นศ.ฝึกสอน
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวณปภา กล้าหาญ
   นักศึกษา    2. นางสาวปิยกรณ์ วอทอง
   นักศึกษา    3. นายสุรศักดิ์ เอนกนวล
   ครูผู้ควบคุม    4. นางสาวจีรนันท์ ปรือทอง