1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.7. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
         1.7.1. ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายชัยสมร ทนทาน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายพิธิพงศ์ ฤทธิ์มนตรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวจีรนันท์ ปรือทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายกีรติ ศรีวิชา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายภูวนาท ไชยหงษ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายจิรพงศ์ ทองน้อย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขัน    นศ.ฝึกสอน
         กรรมการตัดสิน
              นายพิทักษ์ ศรีวิเศษ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายชัยสมร ทนทาน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายพิธิพงศ์ ฤทธิ์มนตรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวจีรนันท์ ปรือทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกีรติ ศรีวิชา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายภูวนาท ไชยหงษ์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายจิรพงศ์ ทองน้อย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายธนกร วังระหา
   นักศึกษา    2. นายนายอัคคเดช ไชยพรม
   นักศึกษา    3. นายศุภกร เต้าทอง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายภูวนาท ไชยหงษ์