1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.3. ทักษะออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD-CAM) ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายภาณุพงษ์ คลังกลาง     0862408946
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายบรรเจิด อนุสรณ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายทรงชัย ยุพิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายสมพร การสุวรรณ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายณัฐวัตร สุขสำราญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวภัทรา บุญแสนโฮม    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู)
              นายภาณุพงษ์ คลังกลาง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู)
         กรรมการตัดสิน
              นายบรรเจิด อนุสรณ์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายทรงชัย ยุพิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสมพร การสุวรรณ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายณัฐวัตร สุขสำราญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวภัทรา บุญแสนโฮม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายภาณุพงษ์ คลังกลาง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายอดิเทพ สายศรี
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสมพร การสุวรรณ์