1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.2. ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายวรุตย์ แข็งสง่า     0821309799
              นายไชยอนันต์ กิจรุ่งเรืองสิร     0971392975
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจุมพล ชุมสงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวจุไรรัตน์ แก้วดอนหัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายไชยอนันต์ กิจรุ่งเรืองสิร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวรุตย์ แข็งสง่า    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวรจนา สอนพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายเกรียงไกร อินทโพธ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายณัฐวัตร สุขสำราญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายบรรเจิด อนุสรณ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายบรรเจิด อนุสรณ์    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายจุมพล ชุมสงค์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวจุไรรัตน์ แก้วดอนหัน    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายไชยอนันต์ กิจรุ่งเรืองสิร    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวรจนา สอนพงษ์    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายณัฐวัตร สุขสำราญ    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายเกรียงไกร อินทโพธ    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายวรุตย์ แข็งสง่า    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวธนัญชนก ลิลา
   ครูผู้ควบคุม    2. นายไชยอนันต์ กิจรุ่งเรืองสิริ
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายธวัชชัย ทารขะจัด
   ครูผู้ควบคุม    2. นายกฤตภาส สุวรรณศรี