1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต, สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.6.1. ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายรังสรรค์ ศรีเสมอมอ     089-7175326
              นายทรงชัย ยุพิน     093-5085736
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายบรรเจิด อนุสรณ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายทรงชัย ยุพิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายณัฐวัตร สุขสำราญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวภัทรา บุตรแสนโฮม    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ
              นางสาวรจนา สอนพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายเกรียงไกร อินทโพธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายรังสรรค์ ศรีเสมอ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายบรรเจิด อนุสรณ์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายทรงชัย ยุพิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสรร
              นายณัฐวัตร สุขสำราญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวภัทรทรา บุตรแสนโฮม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวรจนา สอนพงษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายเกรียงไกร อินทโพธิ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายรังสรรค์ ศรีเสมอ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายชินวัตร เต็มรักษ์
   นักศึกษา    2. นายณัฐวุฒิ ใจเอื้อ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายทรงชัย ยุพิน
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายปิยะ สุขศรี
   นักศึกษา    2. นายจิรวัฒน์ ประครองสุข
   ครูผู้ควบคุม    3. นายณัฐวัตร สุขสำราญ