1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.3. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายวิทยากล เวชกามา     0801651789
              นายสมยศ หมื่นแสน     0934926973
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายบรรเจิด อนุสรณ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสมยศ หมื่นแสน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายจารุวัฒน์ กุมารสิทธิ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายวิทยากล เวชกามา    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกฤตภาส สุวรรณศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายณัฐวัตร สุขสำราญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวภัทรา บุตรแสนโฮม    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
         กรรมการตัดสิน
              นายบรรเจิด อนุสรณ์    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสมยศ หมื่นแสน    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวภัทรา บุตรแสนโฮม    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายจารุวัฒน์ กุมารสิทธิ์    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายณัฐวัตร สุขสำราญ    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายกฤตภาส สุวรรณศรี    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายวิทยากล เวชกามา    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายศรายุธ ชมภูวิเศษ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายสมยศ หมื่นแสน
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายสุรศักดิ์ บุญขาว
   ครูผู้ควบคุม    2. นายจารุวัฒน์ กุมารสิทธิ์