1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.2. ทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายรังสรรค์ ศรีเสมอ     089-7175326
              นางสาวจุไรรัตน์ แก้วดอนหัน     083-6165619
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายรังสรรค์ ศรีเสมอ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายทรงชัย ยุพิน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นางสาวจุไรรัตน์ แก้วดอนหัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นางสาวรจนา สอนพงษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายณัฐวัตร สุขสำราญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวภัทรา บุตรแสนโฮม    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ
              นายธนกร จันทร์ทอง    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน   
              นายบรรเจิด อนุสรณ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายบรรเจิด อนุสรณ์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายรังสรรค์ ศรีเสมอ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายทรงชัย ยุพิน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวจุไรรัตน์ แก้วดอนหัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวรจนา สอนพงษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายณัฐวัตร สุขสำราญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นางสาวภัทรา บุตรแสนโฮม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายธนกร จันทร์ทอง    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายณัฐกรณ์ โพธิชา
   นักศึกษา    2. นายอมล พรหมชัยศรี
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวจุไรรัตน์ แก้วดอนหัน
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายอภินันท์ ขันทอง
   นักศึกษา    2. นายธนพนธ์ เนตรวงศ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นางสาวภัทรา บุตรแสนโฮม