1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.5. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
         1.5.1. ทักษะงานกลึงชิ้นงาน ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายบรรเจิด อนุสรณ์     0985858319
              นายปรีดา แข็งขันธ์     0939184389
              นายเทวินทร์ ศรีวะรมย์     0830473200
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายบรรเจิด อนุสรณ์    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายทวี มณีสาย    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเทวินทร์ ศรีวะรมย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกฤตภาส สุวรณศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเลิงนกทา
              นายเกรียงไกร อินทโพธ    กรรมการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเลิงนกทา
              นายปรีดา แข็งขันธ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายบรรเจิด อนุสรณ์    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายทวี มณีสาย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเทวินทร์ ศรีวะรมย์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกฤตภาส สุวรณศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเลิงนกทา
              นายเกรียงไกร อินทโพธ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเลิงนกทา
              นายปรีดา แข็งขันธ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายณัฐวุฒิ กองคำ
   ครูผู้ควบคุม    2. นายปรีดา แข็งขันธ์
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายกฤษดา กระแสงสิงห์
   ครูผู้ควบคุม    2. นายเกรียงไกร อินทโพธิ์