1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.3. ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการแข่งขันยานยนต์ไฟฟ้า
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายเชิดชู เจริญสุข     0835000890
              นายทวี ละลอกน้ำ     0891894277
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายทวี ละลอกน้ำ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายเชิดชู เจริญสุข    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายสนธยา เวชกามา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวัชระ ดียะตาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายสุทธิรักษ์ ทัศบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายกฤษดา บูชายัน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายสกล สร้อยวิเชียร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายอนันต์ หอมใสย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายทศพล จันทะคัด    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายศศิพล จันทรารักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
         กรรมการตัดสิน
              นายทวี ละลอกน้ำ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวัชระ ดียะตาม    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสนธยา เวชกามา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกฤษดา บูชายัน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสกล สร้อยวิเชียร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายทศพล จันทะคัด    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
              นายเชิดชู เจริญสุข    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายอนันต์ หอมใสย    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายศศิพล จันทรารักษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายสุทธิรักษ์ ทัศบุตร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายศุภกิจ ถาวร
   นักศึกษา    2. นายปิยวัฒน์ นุ้ยเพ็ง
   นักศึกษา    3. นางสาวณัฐวดี บรรณาลัย
   นักศึกษา    4. นายวีรภัทร ผึ้งหลวง
   ครูผู้ควบคุม    5. นายเชิดชู เจริญสุข
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายภัคพล สีคุณ
   นักศึกษา    2. นายเกียรติ์ศักดิ์ ไชยมี
   นักศึกษา    3. นายทักษ์ดนัย ภัยแคล้ว
   นักศึกษา    4. นายวุฒินันท์ มหิศยา
   ครูผู้ควบคุม    5. นายศศิพล จันทรารักษ์