1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.2. ทักษะงานยานยนต์ดีเซล ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายสนธยา เวชกามา     0879279230
              นายนิพนธ์ สุวรรณเพชร     0632651935
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสนธยา เวชกามา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายทวี ละลอกน้ำ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสมเกียรติ บุญน้อย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวัชระ ดียะตาม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุรเดช จันทร์สา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวโรดม สายพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสิทธิราช บูระณะกิติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    นักศึกษาฝึกสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุทธิรักษ์ ทัศบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายอนันต์ หอมใสย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายมารุต จันทพันธ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายพิทวัส เวชกามา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายสาทร สารสุภาพ    กรรมการจัดการแข่งขัน    นักศึกษาฝึกสอน วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายนิพนธ์ สุวรรณเพชร    เลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเชิดชู เจริญสุข    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายสนธยา เวชกามา    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายทวี ละลอกน้ำ    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสมเกียรติ บุญน้อย    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวัชระ ดียะตาม    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุรเดช จันทร์สา    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวโรดม สายพันธ์    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสิทธิราช บูระณะกิติ    กรรมการตัดสิน    นักศึกษาฝึกสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุทธิรักษ์ ทัศบุตร    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายอนันต์ หอมใสย    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายมารุต จันทพันธ์    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายพิทวัส เวชกามา    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายสาทร สารสุภาพ    กรรมการตัดสิน    นักศึกษาฝึกสอน วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายนิพนธ์ สุวรรณเพชร ครู    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเชิดชู เจริญสุข    กรรมการตัดสิน    ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   15 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 12:00น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน / ผู้ควบคุมทีม / คณะกรรมการ การจัดการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 16:30น.    ประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
   16 พฤศจิกายน 2566
07:30น. - 08:30น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน / ผู้ควบคุมทีม / คณะกรรมการ การจัดการแข่งขัน
08:30น. - 09:30น.    พิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล
09:30น. - 10:00น.    ประชุมชี้แจ้งการแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล , จับสลากลำดับทีมแข่งขัน ผู้แข่งขัน / ผู้ควบคุมทีม โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
10:00น. - 12:00น.    สอบภาคทฤษฎีทักษะงานยานยนต์ดีเซล ๑๐๐ ข้อ ( ใช้เวลา ๑๒๐ นาที ) โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12:00น. - 13:00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00น. - 15:00น.    แข่งขันภาคปฏิบัติทักษะงานยานยนต์ดีเซล โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15:00น. - 16:30น.    ประกาศผลการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล / พิธีปิด การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ดีเซล
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายยงยุทธ บุญทศ
   นักศึกษา    2. นายสุธีกานต์ อุทสาร
   นักศึกษา    3. นายณัฐรัตน์ ภัยแคล้ว
   ครูผู้ควบคุม    4. นายสนธยา เวชกามา
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายเจษฎาภรณ์ อินทร์หา
   นักศึกษา    2. นายวรเทพ สอนพงษ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุทธิรักษ์ ทัศบุตร