1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
         1.2.1. ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายทวี ละลอกน้ำ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกฤษฎา ทั่งทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายศิริพรรณ วงษ์สมศรี    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเฉลิมศักดิ์ ศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายธีระศักดิ์ เสษฐะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสิทธิราช บูระณะกิติ    กรรมการจัดการแข่งขัน    นักศึกษาฝึกสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุทธิรักษ์ ทัศบุตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายพิทวัส เวชกามา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายศศิพล จันรารักษ์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายวิจิตย์ แสงวงค์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายทวี ละลอกน้ำ    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายกฤษฎา ทั่งทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายศิริพรรณ วงศ์สมศรี    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายเฉลิมศักดิ์ ศิริ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายธีระศักดิ์ เสษฐะ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสิทธิราช บูระณะกิติ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสุทธิรักษ์ ทัศบุตร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายพิทวัส เวชกามา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายศศิพล จันทรารักษ์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวิจิตย์ แสงวงค์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   15 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 12:00น.    รายงานตัวลงทะเบียน/ผู้เข้าแขง่ขัน/ผู้ควบคุมทีม/กรรมการ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน
13:30น. - 14:49น.    ชี้แจงระเบียบกติกาการแข่งขัน อธิบายเครื่องมือแต่ละสถานีและจับฉลากแบ่งสาย
   16 พฤศจิกายน 2566
08:30น. - 09:30น.    ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน/ ผู้ควบคุมทีม การแข่งขันทักษะ งานยานยนต์แก๊สโซลีน
10:00น. - 12:00น.    สอบภาคปฏิบัติ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน
13:00น. - 16:30น.    สอบภาคปฏิบัติ ทักษะงานยานยนต์แก๊สโซลีน
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายวิทวัส นาคยิ้ม
   นักศึกษา    2. นายพลาดร วิรุณพันธ์
   นักศึกษา    3. นายสุรเชษฐ์ กาพวง
   ครูผู้ควบคุม    4. นายธีระศักดิ์ เสษฐะ
   2. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายชนาธิป สะอาดเอี่ยม
   นักศึกษา    2. นายทักษ์พงษ์ สว่างโปธา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายสุทธิรักษ์ ทัศบุตร