1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.19. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
         1.19.2. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายวันชัย มณีภาค    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายณัฐนนท์ ทองบพิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน
              นางสาวนวพรรษ บุญประสพ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน
         กรรมการตัดสิน
              นายวันชัย มณีภาค    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวนพเก้า แสงวงค์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวนวพรรษ บุญประสพ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายชยางกูร คดเกี้ยว
   นักศึกษา    2. นายอนุชา แสงสุวรรณ
   นักศึกษา    3. นางสาวกังสดาร ไชยสิม
   นักศึกษา    4. นายวรากรณ์ เข็มเพชร
   ครูผู้ควบคุม    5. นายณัฐนนท์ ทองบพิตร