1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.19. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
         1.19.1. ทักษะสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายณัฐนนท์ ทองบพิตร    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน
              นายวันชัย มณีภาค    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวนพเก้า แสงวงค์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน
              นางสาวนวพรรษ บุญประสพ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน
         กรรมการตัดสิน
              นายวันชัย มณีภาค    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายณัฐนนท์ ทองบพิตร    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวนวพรรษ บุญประสพ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นางสาวธิดารัตน์ ยาวะโนภาส
   นักศึกษา    2. นางสาวพรรณทิภา คำจันดี
   นักศึกษา    3. นางสาวชนันภรณ์ สุระขันธ์
   นักศึกษา    4. นางสาวศิรพัชร อินตะมะ
   ครูผู้ควบคุม    5. นางสาวนพเก้า แสงวงค์