1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.18. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/ สาขาวิชาช่างสำรวจ/ สาขาวิชาช่างโยธา
         1.18.2. ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุขสันต์ นาธงชัย    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายภาณุพล เศิกศิริ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายพชรพล คุณุรัตน    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายดลชัย จันทรุทิน    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายสุขสันต์ นาธงชัย    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายภาณุพล เศิกศิริ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายพชรพล คุณุรัตน์    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายดลชัย จันทรุทิน    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายทองแท้ หลักแก้ว
   นักศึกษา    2. นายณัฐกรณ์ โพธิ์ทอง
   นักศึกษา    3. นายสาโรช สุดแสน
   ครูผู้ควบคุม    4. นายภาณุพล เศิกศิริ