1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.17. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
         1.17.3. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.และปวส ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายสุขสันต์ นาธงชัย    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายพูลสุข เวชกามา    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววรางคณา พิมพ์ทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายจิตรกร หลักหาญ    กรรมการจัดการแข่งขัน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายพชรพล คุณุรัตน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายทวิทย์ บรรณารักษ์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายสุขสันต์ นาธงชัย    ประธานกรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายพูลสุข เวชกามา    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาววรางคณา พิมพ์ทอง    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายจิตรกร หลักหาญ    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายพชรพล คุณุรัตน    กรรมการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายทวิทย์ บรรณารักษ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายพิชญะ ชูแก้ว
   นักศึกษา    2. นายยศกร สว่างบ้าน
   นักศึกษา    3. นายเทิดธนา แก้วโมรี
   นักศึกษา    4. นายยศพล สมหมาย
   ครูผู้ควบคุม    5. นายพชรพล คุณุรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    6. นายจิตรกร หลักหาญ