1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.16. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
         1.16.2. ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายวริทธิ์ ปรินายวนิชย์     0804790489
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจักรกฤช ศรีวิเศษ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวริทธิ์ ปรินายวนิชย์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              นายอิทธิพล โสมณะวัฒน์    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวพัชภาพร พรมกลาง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นางสาวธรากุล บุญประสพ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายจักรกฤช ศรีวิเศษ    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู
              นายวริทธิ์ ปรินายวนิชย์    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ
              นายอิทธิพล โสมณะวัฒน์    กรรมการตัดสิน    ครู
              นางสาวพัชภาพร พรมกลาง    กรรมการตัดสิน    ครู
              นางสาวธรากุล บุญประสพ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายอธิชัย มณีสัย
   นักศึกษา    2. นายวรเมธ ขุมรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายจักรกฤช ศรีวิเศษ