1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.16. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
         1.16.1. ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายวริทธิ์ ปรินายวนิชย์     0804790489
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจักรกฤช ศรีวิเศษ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวพิจิตรา บัวชม    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน
              นายวริทธิ์ ปรินายวนิชย์    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายจักรกฤช ศรีวิเศษ    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นางสาวพิจิตรา บัวชม    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวริทธิ์ ปรินายวนิชย์    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   15 พฤศจิกายน 2566
10:00น. - 11:00น.    แข่งขันระดับ อศจ.
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายเมฆา ใจสัตย์
   นักศึกษา    2. นายทิวากรณ์ ทองลา
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวริทธิ์ ปรินายวนิชย์