1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.15. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
         1.15.1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT ระดับ ปวช. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              download กติกาการเเข่งขัน
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              นายจักรกฤช ศรีวิเศษ     0837263339
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายจักรกฤช ศรีวิเศษ    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายจักรวาล ทรงวิชัย    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวีระยุทธ กันทอง    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครูพิเศษ
              ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย ศรีชนะ    กรรมการจัดการแข่งขัน    ครู
              นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู
         กรรมการตัดสิน
              นายจักรกฤช ศรีวิเศษ    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู
              นายจักรวาล ทรงวิชัย    กรรมการตัดสิน    ครู
              นายวีระยุทธ กันทอง    กรรมการตัดสิน    ครูพิเศษ
              ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ชัย ศรีชนะ    กรรมการตัดสิน    ครู
              นายวรวิทย์ คามะเชียงพิณ    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
   15 พฤศจิกายน 2566
08:00น. - 17:30น.    การเเข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายธนากร อัมพุนันท์
   นักศึกษา    2. นายพิชัยภูษิต คำประเสริฐ
   ครูผู้ควบคุม    3. นายวีระยุทธ กันทอง