1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.13. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
         1.13.1. ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไพทูรย์ สุทธิสน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายจักรพงษ์ แก่นแก้ว    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายไพทูรย์ สุทธิสน    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายสนองศิลป์ ศิริโสม    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวีรวัฒน์ ทองแก้ว    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายอภิชล แสวงดี    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายศศิเดชา จิตตะยโศธร    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายจักรพงษ์ แก่นแก้ว    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
   นักศึกษา    1. นายกิตติพงษ์ อรกุล
   นักศึกษา    2. นายชเยศรา พาสุข
   นักศึกษา    3. นายพงศธร สายรัตน์
   ครูผู้ควบคุม    4. นายจักรพงษ์ แก่นแก้ว