1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     1.12. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาโทรคมนาคม/สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม
         1.12.3. ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม
         กติกา / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              -ไม่มีข้อมูล-
         สอบถามข้อมูลการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         กรรมการจัดการแข่งขัน
              นายไพทูรย์ สุทธิสน    ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายวีระศักดิ์ สุวรรณเพชร    กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         กรรมการตัดสิน
              นายไพทูรย์ สุทธิสน    ประธานกรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายชิงชัย ศรีสุรัตน์    กรรมการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายศศิเดชา จิตตะยโศธร    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
              นายนิคม เวฬุวนารักษ์    กรรมการตัดสิน    พนักงานราชการ (ครู) วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
              นายวีระศักดิ์ สุวรรณเพชร    กรรมการและเลขานุการตัดสิน    ครู วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
         สถานที่จัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         เวลาจัดการแข่งขัน
              -ไม่มีข้อมูล-
         ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   1. อศจ.ยโสธร    วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
   นักศึกษา    1. นายฤทธิไกร อบเชย
   นักศึกษา    2. นายจิรวัฒน์ ไตรยพันธ์
   ครูผู้ควบคุม    3. นายชโรธร แก่นจำปา